Uchwała Nr 290/XVIII/2019

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach

z dnia 9 lipca 2019 r.

 

w sprawie rozpatrzenia odwołania Prezydenta Miasta Świętochłowice od uchwały Nr 4200/V/87/2019 z dnia 27 maja 2019 r. V Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o programie postępowania naprawczego dla Miasta Świętochłowice na lata 2019-2021 przyjętym Uchwałą Rady Miejskiej w Świętochłowicach Nr XIII/97/19 z dnia 2 maja 2019 r. w sprawie przyjęcia programu naprawczego finansów Miasta Świętochłowice

 § 1

 Postanawia się zawiesić postępowanie w sprawie rozpatrzenia odwołania Prezydenta Miasta Świętochłowice wniesionego pismem z dnia 10 czerwca 2019 r. od uchwały Nr 4200/V/87/2019 z dnia 27 maja 2019 r. V Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o programie postępowania naprawczego dla Miasta Świętochłowice na lata 2019-2021 przyjętym Uchwałą Rady Miejskiej w Świętochłowicach Nr XIII/97/19 z dnia 2 maja 2019 r. w sprawie przyjęcia programu naprawczego finansów Miasta Świętochłowice - do czasu uprawomocnienia się orzeczenia sądu wydanego na podstawie skargi wniesionej przez Gminę Świętochłowice do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w  Gliwicach na uchwałę Nr 234/XIV/2019 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie uchwały Nr XIII/97/19  Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 2 maja 2019  r. w sprawie przyjęcia programu naprawczego finansów Miasta Świętochłowice.