W 2015 roku przeprowadzono:

- 3 szkolenia z zakresu zamknięcia ksiąg rachunkowych i budżetu oraz jednostek organizacyjnych. Sporządzania sprawozdań finansowych i budżetowych za rok 2014 - wzięło w nich udział 115 osób.

- 3 szkolenia z zakresu zamknięcia ksiąg rachunkowych budżetu, urzędu jednostki samorządu terytorialnego i jednostek organizacyjnych za rok 2014 oraz rocznej sprawozdawczości budżetowej
i w zakresie operacji finansowych - wzięło w nich udział 113 osób.

- 5 szkoleń dla radnych organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego z zakresu finansów publicznych - odbyły się one w Katowicach, Częstochowie oraz trzykrotnie w Bielsku - Białej  wzięło w nich udział 137 osób.

- szkolenie z zakresu  planowania budżetowego z wykorzystaniem systemu Besti@, WPF - warsztaty dla początkujących   - wzięło w nim udział 14 osoby.

- szkolenie z zakresu  podatku od towarów i usług (VAT) w jednostkach samorządu terytorialnego w 2015 r. - wzięło w nim udział 41 osób.

- 2 szkolenia z zakresu  rachunkowości budżetowej, gospodarki finansowej i sprawozdawczości jednostek sektora finansów publicznych - wzięło w nich udział 81 osób.

- szkolenie z zakresu  zlecania zadań publicznych po nowelizacji ustawy - wzięło w nim udział 70 osób.

- szkolenie dotyczące ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - omówienie zmian wprowadzonych do ustawy w 2015 roku - aspekty praktyczne - wzięło w nim udział 123 osób.

- szkolenie z zakresu  zamówień publicznych o wartości do 30.000 euro - wzięło w nim udział 32 osób.

- szkolenie z zakresu rozliczania dotacji udzielanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego  - wzięło w nim udział 40 osób.

- szkolenie z zakresu finansowania rozwoju sportu przez jednostki samorządu terytorialnego,  aspektów praktycznych, uwarunkowań budżetowych, omówienia zagadnień problemowych - 21 osób wzięło udział.

- szkolenie dotyczące  opłaty śmieciowej, jak po nowelizacji  ustawy prawidłowo i skutecznie nałożyć i wyegzekwować opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi - wzięło w nim udział 44 osób.

- szkolenie dla skarbników jednostek samorządu terytorialnego województwa śląskiego - 184 osób wzięło udział.

- szkolenie dla przedstawicieli organów wykonawczych jednostek samorządu terytorialnego województwa śląskiego -wzięło w nich udział 125 osób.

- 2 szkolenia z zakresu zmian w podatkach i opłatach lokalnych oraz uchwał podatkowych na 2016 rok - wzięło w nim udział 89 osób.

- szkolenie na temat "Warsztaty z egzekucji administracyjnej czyli jak prawidłowo i skutecznie dochodzić zaległości na rzecz gminy" - wzięło w nim udział 45 osób.

- szkolenie z zakresu uchwał podatkowych na 2016 r. - po zmianie przepisów w zakresie podatków i opłat lokalnych - wzięło w nim udział 26 osób.

- 3 szkolenia z zakresu przygotowania do zamknięcia ksiąg rachunkowych, klasyfikacji budżetowej po zmianach, sprawozdawczości za 2015 rok - wzięło w nich udział 123 osób

- szkolenia z zakresu inwentaryzacja w jednostkach sektora finansów publicznych -wzięło w nim udział 40 osób.

- szkolenie z zakresu bieżących problemów w zakresie gospodarki finansowej, rachunkowości  i sprawozdawczości w jednostkach samorządu terytorialnego i ich jednostkach organizacyjnych
- wzięło w nim udział 44 osób.

Wykładowcami byli pracownicy tutejszej izby, a także profesor w Katedrze Prawa Podatkowego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, praktyk i teoretyk w dziedzinie prawa finansowego, w tym procedur podatkowych i egzekucji należności na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz członek kolegium RIO w Zielonej Górze.

 Ponadto Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach zorganizowała w 2015 r. konferencję na temat "Systemu nadzoru i kontroli regionalnych izb obrachunkowych nad jednostkami samorządu terytorialnego". Wzięło w niej udział 171 przedstawicieli organów wykonawczych jednostek samorządu terytorialnego.