W 2016 roku zorganizowano:

- 2 szkolenia z zakresu zmian w Ordynacji podatkowej - wzięło w nich udział 81 osób,

- 2 szkolenia z zakresu zamknięcia ksiąg rachunkowych jednostek organizacyjnych urzędu j.s.t. i budżetu za 2015 - wzięło w nich udział 81 osób,

- 1 szkolenie z zakresu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - wzięło w nim udział 44 osób, 

- 1 szkolenie z zakresu funduszu sołeckiego - wzięło w nim udział 34 osób,

- 1 szkolenie z zakresu egzekucji czyli przymusowego dochodzenia podatków i opłat - wzięło w nim udział 42 osoby,

- 2 szkolenia z zakresu gospodarki finansowej i rachunkowości jednostek sektora finansów publicznych - wzięło w nich udział 87 osób,

- 1 szkolenie z zakresu problemów wynikających z orzecznictwa w podatkach i opłatach lokalnych - wzięło w nim udział 40 osób,

- 1 szkolenie z zakresu dochodzenia i egzekwowania należności o charakterze cywilnoprawnym -wzięło w nim udział 41 osób,

- 1 szkolenie z zakresu finansowania przez gminy zadań z zakresu funkcjonowania OSP -  wzięło w nim udział 39 osób,

- 1 szkolenie z zakresu kontroli i bilansowania systemu gospodarki odpadami w świetle ustawy o utrzymaniu czystości i   porządku w gminach - wzięło w nim udział 45 osób,

- 4 szkolenia z zakresu nieprawidłowości w gospodarce finansowej , rachunkowości i sprawozdawczości jednostek sektora finansów publicznych - wzięło w nich udział 152 osoby,

- 1 szkolenie z zakresu zabezpieczenia podatków i należności publicznoprawnych, czyli wszystko o hipotece i zastawie skarbowym - wzięło w nim udział 41 osób

- 1 szkolenie z zakresu dyscypliny finansów publicznych - wzięło w nim udział 31 osób,

- 2 szkolenia z zakresu postępowania podatkowego i windykacyjnego z podatnikiem zmarłym - wzięło w nich udział 95 osób, 

- 2 szkolenia z zakresu uchwał podatkowych na 2017 rok - wzięło w nich udział 70 osób.

Zorganizowano także  3 razy warsztaty dla księgowych podatkowych - wzięło w nich udział 125 osób.

 

Ponadto  Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach w 2016 roku zorganizowała także:

- szkolenie dla skarbników jednostek samorządu terytorialnego województwa śląskiego. Wzięły w nim udział 184 osoby.

- szkolenie dla przedstawicieli organów wykonawczych jednostek samorządu terytorialnego województwa śląskiego. Wzięło w nim udział 129 osób.

 Wykładowcami byli pracownicy izby, praktyk i teoretyk w dziedzinie prawa finansowego na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, profesor w Katedrze Prawa Podatkowego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, członek Kolegium RIO w Zielonej Górze, profesor nadzwyczajny Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz profesor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie.